Înscriere clasa pregătitoare

28.05.2024

Procedură operațională privind înscrierea copiilor, pe locurile disponibile, în a doua etapă de înscriere pentru anul școlar 2024-2025.

Procedura inscriere pregatitoare

08.04.2024

Anunț înscriere clasa pregătitoare an școlar 2024-2025.

01.08.2022

Clase pregatitoare an scolar 2022-2023 Scoala Gimnaziala Nr. 1 Micesti

11.04.2022

08.04.2022

Programul_si_comisiile_de_specialisti_CJRAE_CJAP

07.04.2022

Părinții ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani până la data de 31 august, inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, conform metodologiei.În perioada 11 aprilie- 10 mai 2022, se completează cererile-tip de înscriere de către părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor.

Documente necesare înscrierii în clasa pregătitoare anul școlar 2022-2023
 Certificatul de naștere al copilului (copie şi original).
 Copie de pe actul de identitate al părinţilor.
 Actul de identitate original al părintelui care înscrie copilul.
 Unde este cazul hotărâre de încredinţare a copilului – (copie)(parinti divortati).
 Declaratia pe propria raspundere.
 AVIZ de la medicul de familie pentru prescolar APT\A pentru scoala
 Dosar
 În cazul în care cererea-tip de înscriere este completată pentru un copil care împlinește vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021 inclusiv, alături de documentele menționate mai sus părintele depune și recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, eliberată de unitatea de învățământ preșcolar pentru copiii care au frecventat grădinița sau documentului prin care CJRAE comunică rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice pentru copiii care nu au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate.

  • Copiii care nu au mers la grădinița sau pentru cei care acum s-au întors din străinătate. Astfel, ei vor fi evaluați de către centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE), în perioada prevăzută de Calendarul înscrierii în învățământul primar.
  • În perioada 30 martie – 8 aprilie 2022 are loc evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022 și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar.

Documentele se depun la secretariatul unității de învățământ, de luni până vineri, in intervalul orar 09.00-16.00.

17.03.2021

„Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.În situația copiilor menționați, care au frecventat grădinița, înscrierea în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, în baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar,” potrivit metodologiei publicate.

Dosarul de înscriere în clasa pregătitoare 2021 conține următoarele documente:
  1. Cererea de înscriere în clasa pregătitoare 2021.
  2. Recomandarea de la grădiniță/rezultatul evaluării copilului de la CJRAE/CMBRAE.
  3. Copie a actului de identitate al părinților/părintelui.
  4. Copie a certificatului de naștere al copilului (acestea vor fi certificate „conform cu originalul” de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale).
  5. Alte documente în funcție de starea civilă a părinților.
  6. Declarația pe propria răspundere pentru înscrierea la clasa pregătitoare 2021.
  7. Avizul medicului de familie/medicului școlar că elevul este „apt de școală”.

20.05.2020

Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2020, inclusiv, pot fi înscriși în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, până în  data de 7 iulie. În acest caz, părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal poate să completeze cererea-tip de înscriere online sau să o descarce din aplicația informatică, să o completeze și să o transmită la unitatea de învățământ, împreună cu documentele doveditoare și cu o declarație-tip pe proprie răspundere, cu privire la veridicitatea datelor și informațiilor completate. Transmiterea documentelor la unitatea de învățământ se poate face  pe e-mail sau prin poștă. Părintele are posibilitatea să decidă dacă depune direct la unitatea de învățământ cererea-tip de înscriere, respectiv documentele doveditoare.

2.Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2020, inclusiv, pot fi înscriși în clasa pregătitoare tot până în data de 7 iulie, la solicitarea scrisă a părinților/tutorilor legal instituiți/împuterniciților legali.

În situația în care copilul a frecventat grădinița în anul școlar curent, părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal completează cererea-tip adresată unității de învățământ cu nivel preșcolar pe care copilul a frecventat-o, pe care o poate trimite pe e-mail, prin poștă sau pe care o poate depune direct la sediul unității școlare (grădiniță). Unitatea de învățământ cu nivel preșcolar eliberează recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare sau de înscriere în grupa mare. Recomandarea eliberată de către unitatea de învățământ se comunică în scris, după caz, pe e-mail/prin poștă, cu confirmare de primire, sau este înmânată direct părintelui/tutorelui legal instituit/reprezentantului legal.

În situația în care copilul nu a frecventat grădinița sau s-a întors din străinătate, părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal completează cererea-tip adresată  CJRAE/CMBRAE, pe care o poate trimite pe e-mail, prin poștă sau pe care o poate depune direct la sediul instituției menționate. În urma unei programări la sediul CJRAE/CMBRAE, respectiv a evaluării dezvoltării copilului, se eliberează recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare sau de înscriere în grupa mare. Recomandarea eliberată de CMBRAE/CJRAE se comunică în scris, după caz, pe e-mail/prin poștă, cu confirmare de primire, sau este înmânată direct părintelui/tutorelui legal instituit/reprezentantului legal. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat.

Calendarul de înscriere la clasa pregătitoare 2020 – etape după înscriere:

După încheierea perioadei de completare și validare a cererilor-tip de înscriere, cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare se face în două etape succesive, după cum urmează:

a) prima etapă (8 – 20 iulie), în care repartizarea copiilor se face pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse de părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali, folosind aplicația informatică și în baza deciziilor consiliilor de administrație ale unităților de învățământ, luate în urma aplicării criteriilor de departajare pentru copiii din alte circumscripții școlare;

b) a doua etapă (21 – 31 iulie), în care este asigurată înscrierea, pe locurile libere, a copiilor care nu au participat la prima etapă sau nu au fost distribuiți, din diferite motive, conform procedurii elaborate de inspectoratul școlar județean/ISMB.

20.02.2017

Metodologie înscriere în învățământul primar an școlar 2017-2018.

Metodologia inscrierii in invatamantul primar