Documente de organizare şi funcţionare

10.09.2022

Tematică orientativă Consiliul Profesoral, an școlar 2021-2022.

Tematica CP

09.09.2021

Codul de etică și deontologie profesională, an școlar 2021-2022.

Codul de Etica si Deontologie Profesională

28.03.2021

Lista functiilor si veniturilor conform legii 153/2017.

Salarii Scoala Micesti

 12.12.2020

Plan de integrare pentru implementarea strategiei naționale anticoruptie 2020-2021.

Plan integritate

Codul de etica si conduita profesionala .

CODUL DE ETICĂ ȘI CONDUITĂ PROFESIONALĂ

Raport anual privind aplicațiile Legii 544/2001 pe anul 2014.

Raportul anual întocmit conform art. 5 din Legea nr. 544/2001 referitor la accesul la informațiile de interes public cuprinde:

a) Acte normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituțiilor publice:

– Legea educației Naționale nr. 1/2011.

– Regulamentul de organizare și funcționare a unităților din învățământul preuniversitar aprobat prin Ordinul nr. 4925/2005 cu modificări ulterioare.

– Adresa ISJ Argeș nr. 2300 / 10.11.2011 prin care se acordă statutul de școală cu PJ.

– Codul de înregistrare fiscală nr.2945185 eliberat de ANAF la data de 30.11.2012.

– Regulamentul de ordine interioară.

b) Structura organizatorică:

Instituţia este condusă de către Consiliul de Administraţie care are în componenţa sa un număr de 9 membri. Directorul şcolii este preşedintele Consiliului de Administraţie şi al Consiliului Profesoral şi exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ, în conformitate cu atribuţiile conferite de lege, cu hotărârile Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale.  De asemenea, în cadrul instituţiei funcţionează Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în educaţie (CEAC), conform prevederilor legale în vigoare.

În subordinea directorului, conform Organigramei şcolii îşi desfăşoară activitatea:  compartimentul secretariat, compartimentul financiar contabil, catedrele/comisiile metodice, coordonatorul pentru programe şi proiecte educaţionale. Atribuţiile acestora sunt prevăzute in fişele postului, precum şi în Regulamentul de ordine interioară.

Programul de funcţionare al instituţiei:

-învățământ primar: 8.00-12.00

-învățământ gimnazial: 12..00 – 18.00

Programul de audienţe al directorului – luni-joi în intervalul orar 10.00 – 12.00.

Programul de lucru cu publicul al secretariatului : luni,miercuri, vineri- orele 10.00-12.00.

                                                                       marti și joi- orele-9.00-12.00

c) Numele persoanelor responsabile cu difuzarea informaţiilor publice:

– director – prof. Voicu Mihaela

– secretar  – Marinescu Cristina

Pesoana responsabila cu administrarea site-ului școlii: Caciulă Luminița.

Persoana responsabilă cu citirea email-urilor școlii, a site-ului ISJ Argeș: Marinescu Cristina.

d) Coordonatele de contact ale instituţiei:

Școala Gimnazială Nr. 1 Micești, com Micești, jud. Argeș.

Tel. 0248234013, fax 0248234013, email: scoalamicesti@yahoo.com, pagina web: www.scoalamicestiag.ro.

e) Surse financiare:

– Bugetul Local (prin Consiliul Local Micești, CJ Argeş).

– Bugetul de Stat (prin Inspectoratul Şcolar al Judeţului Argeș).

Bugetul instituţiei pe surse de finanţare este aprobat anual de ordonatorul principal de credite:

Consiliul Local Micești şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeș.

Bilanţul contabil se întocmeşte trimestrial şi anual pe surse de finanţare.

f) Programe şi strategii proprii:

– Elaborarea Planul de Dezvoltare instituțională (PDI) pe termen mediu (3 – 5 ani).

– Promovarea ofertei educaţionale.

– Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale.

– Parteneriate educaţionale.

– Asigurarea resurselor financiare/ materiale.

– Asigurarea resursei umane (cadre didactice, personal auxiliar şi nedidactic).

g) Lista cuprinzând documentele de interes public:

– PDI si annexe ( plan operational, planuri manageriale).

– Regulamentul de ordine interioară (ROI).

– Organigrama instituţiei.

– Oferta educaţională.

– Structura anului şcolar.

– Documente referitoare la: mişcarea personalului didactic, admiterea elevilor în liceu şi examenele de Evaluare Natională.

h) Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii:

– Strategii ale Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii.

– Metodologii MEN şi Ordine de Ministru.

– Documente ISJ Argeș.

– Hotărâri de Guvern.

i) Modalități de concurență a deciziei autorității sau a instituțiilor publice în situația în care  persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la cea de interes public  solicitat.

Persoana care se consideră vătămată în privința dreptului de acces la  alegerea interesului public poate depune contestație / memoriu, în scris către conducerea, care va fi complet la secretariatul școlii, sau la forurile superioare (ISJ Argeș, Ministerul Educației Naționale).

Toate toate menționează mai multe sunt disponibile atât la sediul instituțional cât și pe pagina  proprie de internet http://www.scoalamicestiag.ro

Director, 

Prof. Mihaela VOICU